Privacy verklaring Mooi Haar door Nanja (“MHDN”) is een jong, groeiend kappersbedrijf dat in Almere actief is. Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze klanten beschermd wordt. Deze privacyverklaring is bestemd voor onze website bezoekers en klanten. Hieronder leest u welke persoonsgegvens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen en wat u kunt doenals u nog vragen heeft. Wij raden u aan onze privacy verklaring goed te lezen voordat u gebruikt maakt van onze diensten. ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit artikel wordt de betekenis van gebruikte woorden en begrippen uitgelegd. Geldende privacywetgeving: Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en relevante wet- en regelgeving. Mooi haar bij Nanja: Mooi Haar bij Nanja Suskeplantsoen 7 1336 MD Almere Nederland Website: www.mooihaarbijnanja.com Ingeschreven bij de koophandel: 39097490 Klant: De consument die gebruikt maakt van onze diensten. Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Verwerker: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt Verwerking: Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. ARTIKEL 2 REIKWIJDTE VAN DEZE VERKLARING 2.1 Deze privacy verklaring is van toepassing op ieder gebruik van onze website. Deze privacy verklaring heeft ook betrekking op de Verwerking van jouw Persoonsgegevens die offline plaatsvindt. 2.2 MHDN is de verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerking. 2.3 De website van MHDN bevat links naar websites van derde. MHDN is niet aansprakelijk voor de naleving van de privacywetgeving voor deze derden. ARTIKEL 3 DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 3.1 MHDN verwerkt de volgende Persoonsgegevens van onze klanten en anderen die onze website bezoeken: je IP adres. 3.2 MHDN verwerkt de volgende Persoonsgegevens van onze klanten: voornaam en achternaam, telefoonnummer, adres, e-mail, afsprakengeschiedenis haarconditie, en haarkleur. 3.3 Deze Persoonsgegevens worden verzameld op de moment dat onze klanten onze website bezoeken of gebruik maken van onze diensten. 3.4 MHDN verwerkt deze Persoonsgegevens in overeenstemming met Geldende Privacywetgeving. 3.5 MHDN verwerkt deze Persoonsgegevens alleen op de wijze als omschreven in deze verklaring. ARTIKEL 4 DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN VOOR VERWERKING 4.1 MHDN verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens uitsluitend omdat de verwerking inoodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen of om onze service te kunnen bieden. Dit zijn de grondslagen gesummeerd in de Algemene Verordening Persoonsgegevens. ARTIKEL 5 DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS AAN ANDEREN 5.1 MHDN verstrekt Persoonsgegevens alleen aan derden voor zover dat noodzakelijk is voor de in deze Privacy Verklaring beschreven doeleinden. 5.2 Uitsluitend voor de beschreven doeleinden kan MHDN de Persoonsgegevens doorgeven aan service providers en Google Analytics. ARTIKEL 6 BEVEILIGING 6.1 MHDN neemt passende technische of organisatorische maatregelen zodat Persoonsgegevens op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. ARTIKEL 7 BEWAARTERMIJNEN 7.1 MBHN bewaart Persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. ARTIKEL 8 COOKIES 8.1 MBHN maakt gebruikt van cookies om het goes functioneren van onze website te waarborgen. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Je kunt het plaatsen van cookies weigeren of geplaatste cookies verwijderen via je browser. Wij gebruiken functionele cookies, die noodzakelijk zijn om onze website te kunnen laten functioneren, maar maken gebruik van analystische en tracking cookies. ARTIKEL 9 JOUW RECHTEN 9.1 Je bent niet verplicht om ons Persoonsgegevens te verstrekken. Daarnaast heb je: Recht van inzage: je hebt het recht om van de ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van jouw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de volgende informatie: de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties, indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen. Recht op rectificatie: je hebt het recht om als betrokkene van ons als verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Recht op gegevenswissing: je hebt het recht om van ons als verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van jouw persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen. Recht op beperking van verwerking: je hebt het recht van ons als verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de elementen van artikel 18 van de Algemene Verordening Persoonsgegevens van toepassing is. Recht op overdraagbaarheid van gegevens: je hebt het recht om jouw persoonsgegevens, die je aan ons als verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en je hebt het recht om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door ons. Recht van bezwaar: je hebt te allen tijde het recht om vanwege met jou specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van artikel 6, lid 1, AVG met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. We vinden je privacy belangrijk. Als je vragen hebt over je persoonlijke gegevens of instructies nodig hebt over het inzien of verwijderen van je opgeslagen gegevens, neem dan contact op via nanjahow@gmail.com
Privacy verklaring Mooi Haar door Nanja (“MHDN”) is een jong, groeiend kappersbedrijf dat in Almere actief is. Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze klanten beschermd wordt. Deze privacyverklaring is bestemd voor onze website bezoekers en klanten.  Hieronder leest u welke persoonsgegvens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen en wat u kunt doenals u nog vragen heeft.  Wij raden u aan onze privacy verklaring goed te lezen voordat u gebruikt maakt van onze diensten. ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit artikel wordt de betekenis van gebruikte woorden en begrippen uitgelegd. Geldende privacywetgeving: Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en relevante wet- en regelgeving. Mooi haar bij Nanja: Mooi Haar bij Nanja Suskeplantsoen 7 1336 MD Almere Nederland Website: www.mooihaarbijnanja.com Ingeschreven bij de koophandel: 39097490 Klant: De consument die gebruikt maakt van onze diensten. Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Verwerker: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt Verwerking: Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. ARTIKEL 2 REIKWIJDTE VAN DEZE VERKLARING 2.1 Deze privacy verklaring is van toepassing op ieder gebruik van onze website. Deze privacy verklaring heeft ook betrekking op de Verwerking van jouw Persoonsgegevens die offline plaatsvindt. 2.2 MHDN is de verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerking. 2.3 De website van MHDN bevat links naar websites van derde. MHDN is niet aansprakelijk voor de naleving van de privacywetgeving voor deze derden. ARTIKEL 3 DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 3.1 MHDN verwerkt de volgende Persoonsgegevens van onze klanten en anderen die onze website bezoeken: je IP adres. 3.2 MHDN verwerkt de volgende Persoonsgegevens van onze klanten: voornaam en achternaam, telefoonnummer, adres, e-mail, afsprakengeschiedenis haarconditie, en haarkleur. 3.3 Deze Persoonsgegevens worden verzameld op de moment dat onze klanten onze website bezoeken of gebruik maken van onze diensten. 3.4 MHDN verwerkt deze Persoonsgegevens in overeenstemming met Geldende Privacywetgeving. 3.5 MHDN verwerkt deze Persoonsgegevens alleen op de wijze als omschreven in deze verklaring. ARTIKEL 4 DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN VOOR VERWERKING 4.1 MHDN verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens uitsluitend omdat de verwerking inoodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen of om onze service te kunnen bieden. Dit zijn de grondslagen gesummeerd in de Algemene Verordening Persoonsgegevens. ARTIKEL 5 DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS AAN ANDEREN 5.1 MHDN verstrekt Persoonsgegevens alleen aan derden voor zover dat noodzakelijk is voor de in deze Privacy Verklaring beschreven doeleinden. 5.2 Uitsluitend voor de beschreven doeleinden kan MHDN de Persoonsgegevens doorgeven aan service providers en Google Analytics. ARTIKEL 6 BEVEILIGING 6.1 MHDN neemt passende technische of organisatorische maatregelen zodat Persoonsgegevens op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. ARTIKEL 7 BEWAARTERMIJNEN 7.1 MBHN bewaart Persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. ARTIKEL 8 COOKIES 8.1 MBHN maakt gebruikt van cookies om het goes functioneren van onze website te waarborgen. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Je kunt het plaatsen van cookies weigeren of geplaatste cookies verwijderen via je browser. Wij gebruiken functionele cookies, die noodzakelijk zijn om onze website te kunnen laten functioneren, maar maken gebruik van analystische en tracking cookies. ARTIKEL 9 JOUW RECHTEN 9.1 Je bent niet verplicht om ons Persoonsgegevens te verstrekken. Daarnaast heb je: Recht van inzage: je hebt het recht om van de ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van jouw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de volgende informatie: de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties, indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen. Recht op rectificatie: je hebt het recht om als betrokkene van ons als verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Recht op gegevenswissing: je hebt het recht om van ons als verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van jouw persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen. Recht op beperking van verwerking: je hebt het recht van ons als verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de elementen van artikel 18 van de Algemene Verordening Persoonsgegevens van toepassing is. Recht op overdraagbaarheid van gegevens: je hebt het recht om jouw persoonsgegevens, die je aan ons als verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en je hebt het recht om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door ons. Recht van bezwaar: je hebt te allen tijde het recht om vanwege met jou specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van artikel 6, lid 1, AVG met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. We vinden je privacy belangrijk. Als je vragen hebt over je persoonlijke gegevens of instructies nodig hebt over het inzien of verwijderen van je opgeslagen gegevens, neem dan contact op via nanjahow@gmail.com